Kvalitetsarbete

Utvärderingar och prioriteringar

På Viktor Rydbergs skolor arbetar vi aktivt med interna och externa utvärderingar för att säkerställa att utbildningarna håller högsta kvalitet och sker i en trygg miljö. Utvärderingarna är viktiga hörnstenar för fortsatt utveckling och kommande prioriteringar på skolorna. Målet är att nå bästa möjliga resultat genom att möta de individuella variationer i inlärningssätt, intresse och motivation som eleverna uppvisar.

Externa utvärderingar

Viktor Rydbergs skolor deltar i externa utvärderingar och granskas regelbundet av Skolinspektionen och även lokalt av Stockholms stad, Sundbybergs kommun och Danderyds kommun, inom ramen för Nordostsektorns gemensamma utvärderingar. De externa utvärderingarna ger skolledningen en samlad och opartisk bild av sin verksamhet samt underlag för vidare kvalitetsarbete.

Skolinspektionen

Skolinspektionen är den statliga myndighet som har tillsynsansvar för skola och annan pedagogisk verksamhet. Viktor Rydbergs skolor granskas regelbundet av Skolinspektionen.

Stockholms stads tillsyn

Utbildningsnämnden i Stockholms Stad kontrollerar att verksamheten lever upp till kraven, och ger allmänheten möjlighet till insyn i verksamheten. Tillsynen tjänar både som kontroll av och återkoppling till verksamheten. Staden och vårdnadshavarna kan genom tillsynen känna sig säkra på att verksamheten uppfyller ställda krav.

Interna utvärderingar

Våra interna utvärderingar av undervisningen är fungerar som ett verktyg för inflytande och reflektion bland lärare, elever och föräldrar. Varje år utförs ett antal utvärderingar i varje skola genom anonyma webbenkäter. Resultaten från utvärderingarna ligger till grund för såväl samtal kring skolans utveckling mellan skolledning och lärare som för kvalitetsarbetet för påföljande år.

Elever

Under vårterminen tillfrågas elever i år 2 på gymnasiet och åk 8 i grundskolan i en stor enkät om hur de upplever andra faktorer, som exempelvis elevvården, skolmiljön och maten. Kollegiet och skolledningen får genom detta en samlad bild av vilka faktorer som medför tillfredsställelse, studiero och motivation.

Lärare

Varje skola samlar årligen in information om hur personal och lärare ser på sin arbetsplats och på skolledningen. Finns det utrymme för kollegialt lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete? Kan skolorna införa eller förbättra verktyg och processer för att underlätta lärarnas arbete?

Kurser

Den stora pedagogiska frihet som skolorna uppmuntrar lärarna till kräver uppföljning. Genom att eleverna får utvärdera enskilda kurser och pedagogiska projekt får de utbildningsansvariga underlag för att förbättra, utöka eller ta itu med brister i pedagogiken. Samtidigt får eleverna genom delaktighet och inflytande möjlighet att berätta för läraren hur undervisningen fungerar.

Resurser

På grundskolan är det elevens hemkommun som bestämmer vilka resurser som ska tilldelas skolan i form av skolpeng. Enligt lag ska skolpengen motsvara den summa som hemkommunen lägger på en elev i den kommunala skolan.

På gymnasiet sker ett samarbete kring skolpengen mellan alla kommuner i Stockholms län, som enas om ersättningarna på varje program och inriktning.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor fördelar de resurser man får till de enskilda skolorna. Det är rektor, med stöd från huvudkontoret, som bedömer och avgör hur resurserna fördelas.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en icke-vinstdrivande fristående skolhuvudman vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Allt eventuellt överskott vid årets slut återinvesteras i verksamheten.

Så här fördelar vi skolpengen på Viktor Rydbergs skolor:

Visselblåsarpolicy

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok