Learning in the great outdoors!

18 maj, 2017

(Guest blogger: Hanna Forsberg)

9C71200A-0BDD-4B02-9E20-3B0024A8CAC2Elever som läser kursen Biologi 1 tillbringade en heldag i Tyresta nationalpark söder om Stockholm. Tyresta skog är vår närmaste nationalpark och är mest känd för sina urskogsområden, vackra tallmarker – och den stora branden 1999. Eleverna vandrade till brandområdet och fick en guidad tur av en av Tyrestas medarbetare. På vägen dit fick vi anledning att diskutera bland annat naturtyper, indikatorväxter och biologisk mångfald. Till och från brandområdet passerade vi även två stora bäverdammar, eleverna utsåg bävern till ”djurvärldens arkitekt”.

Vår guide i brandområdet berättade om gott och ont med skogsbränder, brandekologi, 84703CA3-68E6-4053-BF3A-80A9415C8BFCartspecifika anpassningar och succession. Själv delade jag ett minne från då jag träffade på ett team från Danmark som fotade ett modereportage i den dramatiska, brända miljön. Tidigare hade även rockband ansökt om att spela in en musikvideo där, det fick tillstånd till detta, under förutsättning att de inte spelade någon musik som kunde störa djurlivet…  Vår guide var även expert på bävrar och berättade mer om deras fascinerande liv.

B5CBA71F-EAC1-4AEB-92BB-FEB17D31A9DAUnder promenaden tillbaka till Tyresta by hade vi tyst vandring under en period för att uppleva naturens alla intryck, det gick då att höra både uggla och lom.

I Tyresta by fick vi en visning av Naturum, Nationalparkernas hus. Vi fick lära oss mer om Sveriges natur, våra 29 nationalparker, ekosystemstjänster och värdet av att bevara den biologiska mångfalden. Visste du till exempel att våra myrmarker renar det som blir vårt dricksvatten?

Innehåll ur kurs Biologi 1 som behandlades under dagen:8D515140-10A1-4E94-B37A-92C6CAFEF13A

* Ekosystemens struktur och dynamik, samt ekosystemtjänster.
* Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
* Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle, i synnerhet ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Dagen bjöd på en mils vandring, duggregn till och från, ett gäng glada elever, nya upplevelser och kunskaper.
——————————————————–

Biology 1 students spent a full day in Tyresta National Park in the south of Stockholm. Tyresta forest is our nearest national park and is best known for its woodland areas, beautiful pine fields – and the big fire in 1999.

829F8C68-3CE8-48E8-8CF3-99BDF6DB72B6During the study visit, the students walked to the fire area and had a guided tour with one of Tyresta’s employees. During our hike, we were able to discuss the natural habitat, plants, and biodiversity. To and from the fire area, we also passed two large beaver dams. The students appointed the beaver as the ”animal world architect”. Our guide told us about good and evil with forest fires, fire technology, species-specific adaptations, and succession. I, myself, shared a memory from when I met a team from Denmark who photographed a mother in the dramatic, burned environment. In the past, rock bands were also asked to record a music video there, given permission for this, provided they did not play any music that could disturb wildlife …

Our guide was also an expert on beavers and told us more about their fascinating life. During the walk back to Tyresta, we had quiet walking for a period of time to experience all the impressions of nature, so it was possible to hear both owls and lamb. In Tyresta, we received a view of Naturum, the National Park’s museum. We learned more about Sweden’s nature, our 29 national parks, ecosystems and the value of preserving biodiversity.

Did you know, for example, that our marshlands clean what becomes our drinking water?

Core Content from Biology 1 addressed during the study visit:

* Structure and dynamics of ecosystems. Energy flows and recycling materials, and also ecosystem services.

* Natural and man-made disturbances in the ecosystem linked to questions about bearing capacity and biological diversity.

* Knowledge of the significance of 894241B1-7C61-45ED-B723-E8F7935D36FCbiology for individuals and society, especially ecologically sustainable development locally and globally, and various ways to contribute to this.

The day offered a mile of hiking, drizzle on and off, a bunch of happy students, new experiences, and knowledge.

Dela nyheten med dina vänner

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok