GRADES AND ASSESSMENT

BETYG OCH BEDÖMNING

10 januari, 2019

GRADES AND ASSESSMENT

Learning is the objective

Halfway through the school year is great time for reflection and revision of goals.  With a great deal of discussion in the media and in our classrooms focused on grading, VR Schools want to be clear – learning is the objective.

In VR Schools, our goal is to empower each student to learn as much as possible.  In every classroom, we want our students to feel inspired, be active and engaged in learning.  We know that in order for us to achieve this goal, several important ingredients must be in place:

-safe school environment

-supportive relationships between teachers and students

-structure and order, familiar to all, that keeps the focus on learning.

Once in place, we design the instruction to support each student based on their individual needs, circumstances, experiences and thinking.

In each class, the teacher is tasked with designing activities that help the student understand new concepts, use that knowledge to solve problems and make connections between subjects.  Students are challenged to think and work to master new knowledge. During the learning process, teachers are also tasked to “assess” the students’ understanding and then give feedback. How students learn can look very different from student to student, class to class and from school to school.  It is the teacher who is responsible for the instruction, the assessment and the grading.  School leaders are responsible for the systems that support this work.  

Assessment is a natural part of the learning process.  Feedback can give much needed advice on “where am I now?” and “how do I move forward?”  Teachers guide students through their learning journey. Assessment along the way is called formative assessment.  It helps students to form their next step.  Reflection activities leading to formative feedback can come in many forms: self-assessment discussed with a teacher, peer-to-peer assessment, quiz, art critique, writing drafts, lab, projects, classroom discussion, etc.  Formative assessment can be written or oral.

Grades are set at the end of a term, course, or year.  Grades are not set on individual assignments. This is a summative assessment that summarizes the result of how far the student has come in their knowledge development. Grades are always given in written form.

In the Swedish school system, the knowledge requirements are quite demanding.  And, the grading system is strict. For many parents it can be challenging to navigate the many school systems used to organize feedback.  While we understand that it is important to keep parents informed throughout the learning journey, it is more important that every teacher has time to work with every student.  Therefore, we prioritize the dialogue between teacher and student over written documentation. This is, of course, a tricky balance. It is the rektor in each school who monitors this balance.  Every student should know where they are and what they can do to improve. We trust our teachers to make good decisions about what needs to be documented and shared via our school systems and what can be communicated orally in class.  

When setting final grades, teachers are required to take into account all information about the student’s knowledge development.  However, some results weigh heavier than others and knowledge at the end of a term/course/year can weigh heavier. When grades are finalized, students and parents have the right to understand the basis for the grade.  This explanation is most often communicated in the form of a knowledge requirement rubric.

Swedish school law requires fair and equitable grades.  At VR Schools, teachers work together to ensure that our students have many opportunities to show their knowledge and that what examples of “A” level knowledge in one class is the same as what is a judged to be an “A” in another class.  In addition, we compare and contrast with other VR schools and, whenever possible, neighboring schools in the municipalities to ensure fairness. Of course, we use national tests as a gage for comparing students’ knowledge levels on a school, local and national level.  You can read more about how VR grades compare to others here>>.

Learning is a complicated, messy and time-consuming process.  There are ups and downs, triumphs and challenges. Assessment is necessary to help students come as far as possible.  Grades are required. However, it is imperative that we maintain a focus on what is really important – learning is the objective.  At VR Schools, we have positive expectations and believe that when we work together we can all achieve more.

VR Schools follow the Skolverket’s  Allmänna råd med kommentarer om Betyg och betygsättning.

BETYG OCH BEDÖMNING

Lärande är målet

Halvvägs genom skolåret är det dags att reflektera och revidera målen. Mot bakgrund av den diskussion i media och i våra klassrum som är inriktade på betygsättning, vill vi på VR-skolorna vara tydliga – Lärande är målet.

 

I VR-skolorna är vårt mål att ge varje elev möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. I varje klassrum vill vi att våra elever ska känna sig inspirerade, vara aktiva och engagerade i sitt lärande. Vi vet att, för att vi ska uppnå detta mål, måste flera viktiga ingredienser finnas på plats:

-en säker skolmiljö,

-stödjande relationer mellan lärare och elever,

-struktur och ordning, som har fokus på lärande och som är bekant för alla,.

Med dem på plats planerar och genomför vi undervisningen utifrån varje elevs individuella behov, omständigheter, erfarenheter och tänkande.

Läraren har till uppgift att utforma aktiviteter som hjälper eleven att förstå nya begrepp, använda den kunskapen för att lösa problem och se kopplingar mellan ämnen. Eleverna utmanas att tänka och arbeta hårt för att behärska ny kunskap. Under lärandeprocessen ska läraren också ”bedöma” elevernas förståelse och ge feedback. Hur eleverna lär sig bäst kan se väldigt olika ut från elev till elev, från klass till klass och från skola till skola. Det är läraren som ansvarar för undervisning, bedömning och betygsättning. Skolledaren ansvarar för de system som stöder detta arbete.  

Bedömning är en naturlig del av lärandeprocessen. Feedback kan ge välbehövliga svar på frågor som ”Var är jag nu?” och ”Hur går jag framåt?” Läraren guidar eleverna genom deras lärandeprocess.  Bedömning längs vägen kallas formativ bedömning. Den hjälper eleverna att formulera sitt nästa steg. Reflektion som leder till formativ återkoppling kan komma i många former: självbedömning i samtal med lärare, kamratbedömning, frågesport, konstkritik, uppsatsutkast, labb, projekt, diskussion i klassrummet etc. Formativ bedömning kan vara skriftlig eller muntlig.

Betyg sätts i slutet av en term, kurs eller år. Betyg sätts inte på enskilda uppgifter. Detta är en summativ bedömning som summerar resultatet av hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling. Betyg ges alltid i skriftlig form.                                                                                                                                                                

I det svenska skolsystemet är kunskapskraven höga. Och betygsättning är strikt. För många föräldrar kan det vara svårt att navigera de många system som används i skolan för att organisera återkoppling. Även om vi förstår att det är viktigt att hålla föräldrarna informerade under hela studietiden, är det än viktigare att varje lärare har tid att arbeta med eleverna. Därför prioriterar vi dialogen mellan lärare och elev över skriftlig dokumentation.  Detta är förstås en svår balans. Det är rektor i skolan som övervakar den här balansen. Varje elev bör veta var de står och vad de kan göra för att gå vidare. Vi litar på att våra lärare fattar rätt beslut om vad som måste dokumenteras och delas via våra skolsystem och vad som kan kommuniceras muntligt.

Vid fastställande av betyg ska lärare ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskapsutveckling. Vissa resultat väger dock tyngre än andra och kunskapsnivån i slutet av en term / kurs / år kan ges mer vikt. När betygen är färdiga har elever och föräldrar rätt att förstå grunderna. Denna förklaring är oftast kommunicerad i form av en matris.  

Den svenska skollagen kräver rättvisa och likvärdiga betyg. På VR-skolorna arbetar lärare tillsammans för att våra elever ska ha många möjligheter att redovisa sina kunskaper och för att exempel på ”A” -nivåkunskap i en klass är detsamma som vad som bedöms vara ett ”A” i en annan klass. Dessutom jämför vi oss med andra VR-skolor och, när möjligt, med närliggande skolor för att säkerställa likvärdighet. Naturligtvis använder vi oss av nationella prov som ett verktyg för att jämföra elevernas kunskapsnivåer på skol-, kommun- och nationell nivå. Du kan läsa mer om hur VR-betyg jämförs med andra här >>.

Lärande är en komplicerad, rörig och tidskrävande process. Den bjuder på upp och ner, triumfer och utmaningar. Bedömning är nödvändig för att hjälpa eleverna utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Betyg är nödvändiga. Det är dock viktigt att vi behåller fokus på det som verkligen är viktigt – Lärande är målet. På VR-skolor har vi positiva förväntningar och tror att när vi arbetar tillsammans kan vi alla uppnå mer.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor följer Skolverkets  Allmänna Råd med kommentarer om Betyg och betygsättning.

 

Dela nyheten

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok