Varje år möts all personal inom stiftelsen för att dela erfarenheter och idéer mellan skolorna. Årets digitala konferens berörde bland annat likvärdighet, distansundervisning och bedömning i de skolövergripande ämnesgrupperna.

2021-03-23

Som så mycket annat fick den årliga konferensdagen med all personal från stiftelsens skolor ställas om och äga rum digitalt. Upplägget på gymnasiet (VRG) och högstadiet (VRS) såg olika ut, men dess viktiga syfte var detsamma – att dela erfarenheter och utbyta idéer.

På högstadiet fick lärarna, under det första passet, fokusera på likvärdighet kopplat till skillnader mellan flickor och pojkar under temat “Motverka könsskillnader i skolresultat”. Underlag till diskussionerna var bland annat utdrag från en inspelad föreläsning från UR “Killar som underpresterar” med Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, samt en inspelad föreläsning “Den tysta utbildningsrevolutionen” med Emma Leijnse, författare och journalist. Frågor som diskuterades var bland annat om det finns vissa typer av moment eller examinationer som gynnar respektive missgynnar flickor eller pojkar, hur lärare kan skapa ett klassrumsklimat som är tillåtande och som gör att elever alltid vågar pröva sina olika tankar samt exempel på metoder för att fördela talutrymmet.

Under högstadiets andra pass reflekterade lärarna över distansundervisningen och hur eleverna har påverkats i respektive ämne. Lärarna gavs tillfälle att dela erfarenheter med fokus på pedagogiska lösningar i den utmaning som distansundervisning kan innebära, alltifrån alternativa examinationsformer till struktur av lektionsupplägg.

Monica Ekman, biträdande rektor på VRS Vasastan och en av konferensens samordnare, är positiv till den här typen av konferensdag där personal kan mötas och diskutera gemensamma frågor. “Att motverka skillnaden mellan pojkar och flickors resultat är något som våra tre högstadieskolor på olika sätt arbetar med i sina läsårsmål. Frågan är relevant och diskuteras i olika gruppsammansättningar. Det är ett pågående arbete framåt och denna konferens var var ett bra första tillfälle och en början för vidare diskussioner. Erfarenhetsutbytet mellan skolorna gällande distansundervisning upplevdes även det som uppskattat och är ett bra exempel på att ‘Tillsammans åstadkommer vi mer’”.

 

Distans-yoga på VRG Odenplan under konferensdagens friskvårdspass

 

På gymnasiet fick lärarna samtala om- och reflektera över bedömning och betygsättning. Skolverkets Podcast “Vad bedöms och varför?” tillsammans med Skolverkets vägledning om betyg och bedömning på distans låg till grund för de skolövergripande diskussionerna där lärare digitalt fick möta sina ämneskolleger från flera andra VRG-skolor.

En musiklärare på VRG Odenplan beskriver diskussionen med sina musikkolleger på VRG Jarlaplan och VRG Djursholm som intressant. “Vi tre lärare och en VFU:are på VRG Jarlaplan samtalade kring utmaningarna med kursen körsång, när vi inte kan samla hela kören för körrepetition nu under pandemin. Vi berättade om hur vi var och en har jobbat och gav varandra tips och inputs kring bedömning.”

Några lärare i samhällskunskap diskuterade likvärdighet kopplat till bedömning och examinationer. “I syfte att undvika plagiat har vi kompletterat skriftliga hemuppgifter med muntliga diskussioner på lektionen. I viss utsträckning har vi använt anonym rättning i DigiExam (digitalt program för examinationer, reds.anm.) för att eleverna ska uppleva att de blir rättvist bedömda. Dock tycks efterfrågan på anonym rättning inte vara stor – eleverna har tillit till oss lärare”, berättar en lärare.

På frågan om hur man kan arbeta för att avdramatisera bedömningsformerna för eleverna, listar några lärare i engelska flera åtgärder. “Work with frequent brief assessment, because students can have a bad hair day. We also have an opportunity to combine tasks, for example novel reading and essay-writing. Students get to vote when they are to do tests so they have control. Furthermore we give a time estimate for tasks and homeworks.”

Att det nu, till följd av pandemin, var ett tag sedan kollegor från stiftelsens skolor fick träffa varandra blev uppenbart. Den på många håll efterlängtade konferensdagen gav direkt ringar på vattnet – det skolövergripande samarbetet i ämnesgrupper fortsätter. Framöver planeras nu fler forum för lärare från olika skolor att mötas och samtala kring våra likheter och olikheter i aktuella frågor.

Dela inlägg

Wordcloud med feedback som lärare på VRG skickade in efter konferensdagen

Externa länkar

Monica Ekman, biträdande rektor VRS Vasastan

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok